Personnages - X

X the Thing that Lived (X la Chose qui Vivait)

Xandu (Xandu)

Xarus (Xarus)

Xemnu the Titan (Xemnu le Titan)

Xemu (Xemu) Cf. Zemu